Home תרבות ופנאיאקטואליה תביעה הגדלת דמי מזונות או הקטנת דמי מזונות אחרי גירושין / עו"ד טלי אלמן

תביעה הגדלת דמי מזונות או הקטנת דמי מזונות אחרי גירושין / עו"ד טלי אלמן

by אמא

 תביעה הגדלת דמי מזונות או הקטנת דמי מזונות אחרי גירושין עורך דין לגירושין – מה אומר החוק בנוגע להגדלה או הקטנה של דמי מזונות? מה כדאי לעשות ? כל התשובות כאן

 

עו"ד טלי אלמן המתמחה בדיני משפחה:

תביעה להגדלה או הקטנת דמי מזונות יכולה להתבצע בעקבות שינוי מהותי שחל אצל אחד מההורים או ע"י ילד המבקש לתבוע את הוריו בהגדלת דמי המזונות בהתאם לצרכיו

"תביעה להגדלה או הקטנה של מזונות, באופן עקרוני, מנוגדת לעקרון כיבוד הסכמים ועקרון סופיות הדיון" אומרת עו"ד טלי אלמן המתמחה בדיני משפחה ומסבירה כי הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי הסדר מזונות תקף נעשה באמצעות פסק דין למזונות או באמצעות הסכם אשר אושר בביהמ"ש וקיבל תוקף של פסק דין המעוגן כאמור בהחלטה שיפוטית, דבר היוצר בעייתיות בתביעה להגדלת מזונות.

יחד עם זאת, אומרת עו"ד אלמן כי במקרים מסוימים ידון ביהמ"ש בתביעה להגדלה או להקטנת מזונות. כאשר הילד שאיננו כפוף להסכם שנעשה בין הוריו, וההסכמה עליה הגיעו ההורים בנוגע למזונות הילדים, מעוניין לתבוע להגדלת מזונות בהתאם לצרכיו. עם זאת, ביהמ"ש לא ימהר לפתוח הסכם גירושין אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין, אם קדם לו דיון בו נידונו צרכי הילדים וביהמ"ש שוכנע שהסדר המזונות הוגן ותואם את טובת הילדים.

במצב בו ביהמ"ש דן בעניין מזונות הילדים, ואישר לאחר דיון זה הסכם גירושין המעגן את הסדר המזונות, ובכל זאת עולה כי הסדר זה גורם לחוסר צדק באופן בולט, אזי יידרש ביהמ"ש להסכם זה בשנית.

מכאן נובע, כי קל יותר יהיה לפתוח הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין, בו לא התקיים כלל דיון ספציפי בעניין מזונות הילדים. על כל פנים, גישתו של ביהמ"ש היא טובת הילד, וזו עומדת לנגד עיניו עת בוחן הוא את האפשרות האם לדון או לא בתביעה להגדלת מזונות.

סיבה נוספת בגינה ניתן יהיה לפתוח הסכם גירושין היא שינוי נסיבות מהותי ופתאומי, שלא ניתן היה לצפות אותו בעת חתימת ואישור ההסכם. נסיבות אשר יכולות להשפיע על החייב במזונות או שנסיבות חדשות הפוגעות או עלולות לפגוע בגובה החיוב – רק אז יחשב שינוי זה כשינוי מהותי דרוש.

"שינוי נסיבות המהווה עילה  לשינוי מזונות חייב להראות שינוי משמעותי בתחומים הבאים" אומרת עו"ד אלמן ומפרטת את הסיבות שיכולות להוביל לשינוי הנסיבות:

א.      בעצם החיוב – ביטול החיוב

ב.      בשיעור החיוב

ג.       בצרכי הקטין (מעבר מגן פרטי לגן ציבורי)

ד.      ביכולת החייב (חייב שהפך נכה מוחלט)

ה.     ביכולת ההורה המשמורן (אם שעברה תאונת דרכים)

ו.        ברכוש הקטין (קטין שירש ירושה מכובדת).

עו"ד אלמן מסבירה כי ילד העובר מגן פרטי לגן ציבורי, אין הדבר מהווהגירושין שינוי נסיבות מהותי. משום ששינוי צפוי, לעולם לא יוכל להוות שינוי נסיבות מהותית. יתרה מזאת, אירוע זמני שאין לו השפעה עתידית לא יחשב שינוי נסיבות, אלא אם האירוע בעל השלכות לעתיד.

כאשר נולדים להורים ילדים נוספים מבני זוג חדשים, הולדתם של הילדים אין בה כשלעצמה כדי להביא להפחתת המוזנות וכי יש לבחון נסיבות חדשות אילו על רקע כל השינויים האחרים שחלו, למשל שינויים בהכנסה.  במקרה כזה תישקל גם הכנסת האב וגם הכנסת אשתו החדשה בהיבט של חלוקת הנטל בניהם כלפי ילדיהם המשותפים בהתייחס לחובות שנטל על עצמו האב כלפי ילדיו מנישואיו הראשונים.

לסיום אומרת עו"ד טלי אלמן כי בפסק דין שניתן נקבע כי "שינוי נסיבות" הינו קרות אירוע בלתי צפוי שלא ניתן היה לצפותו בעת ניהול המו"מ, ובעת גיבוש ההסכמות והויתורים ההדדיים. בית המשפט יתערב בסכום המזונות רק כשנוצר מצב בלתי נסבל באופן בולט לאחד הצדדים, בשל נסיבות כאמור, בלתי צפויות בעת חתימת החוזה.  על בית המשפט לשקול בין יתר השיקולים, לרבות שיקולי האיזון, את התנהלות הצדדים במקרה שלפניו, את הויתורים ההדדיים שעמדו בבסיס ההסכם, את הנסיבות בעטיין נתבעת הפחתת המזונות ואת האופן בו מנהלים הצדדים את תביעותיהם.

 

 

You may also like

Leave a Comment