Home תינוקות ופעוטותפעוטות דוגמא להסכם בין ההורים ובין מנהל/ת גן ילדים

דוגמא להסכם בין ההורים ובין מנהל/ת גן ילדים

by אמא


החלטתם לרשום את ילדכם לגן,
בעת הרישום חשוב לעמוד על קיומו של הסכם עבור השתתפותו של ילדכם בגן,
עם מספר כללים אשר נקבעו מראש ויעזרו למנוע אי נעימויות בהמשך.
להלן הסכם לדוגמא עם הפרמטרים שחשוב שיהיו בהסכם מסוג זה.
/

הסכם בין ההורים ובין מנהל/ת/י גן ילדים

הסכם בין גן ילדים ______________ מרחוב _____________ בעיר ___________, מספר ע.מ/ח.פ:_______________ (להלן: "גן הילדים")

לבין

_____________ ו-_____________ הורי הילד/ה ___________

פרטים אישיים:

שם הילד: ___________ תאריך לידה:___________

שם המשפחה: ______________

בן / בת (הקף בעיגול) (להלן: "הילד")

תאריך לידה: / /

שם האם: ____________, טלפון נייד: ___________

שם האב: ____________, טלפון נייד: ____________

כתובת: _____________________________

רגישויות / אלרגיות: _______________________________________________

_____________________________________________________________.


» זמני פעילות גן הילדים

בימי חול
בימים א' – ה' – בין השעות _______ ועד ______. ביום ו' – בין השעות ______ ועד _______.
שבת וחג

בימי שבת וחג ובכל יום המוגדר כשבתון במשק – אין פעילות בגן.

*ימי חופש (עם התאריכים המדויקים) בגן הילדים בשנה"ל יימסרו להורים.

» ביטוח

כל ילד מבוטח מרגע כניסתו לגן ילדים ועד צאתו ממנו (עד 17:00).
הכיסוי הביטוחי כולל את שעות הימצאותם של הילדים בין כתלי הגן והחצר.
הביטוח מכסה גם את הילדים בזמן הטיולים ו/או הסיורים של הגן.

שם חברת הביטוח המבטחת: ________________, מספר הפוליסה: __________________

למען הסר ספק אחריות גן הילדים פוסקת כשעובר הילד אל אחריות ההורה ו/או מישהו מטעמו.


» רגישויות

חובת הדיווח על רגישות הילד לחומרים/מאכלים כלשהם, הינה באחריות ההורים.

» תשלומים

התשלום החודשי לגן הינו _________ ₪.

התשלום עבור החודשים ספטמבר עד אוגוסט יועבר בשתים עשרה המחאות אותן אפשר לרשום לתאריכים 9-1 בכל חודש.

1. בעת ההרשמה תימסר ע"י ההורים מקדמה בסך של _________ ₪. שתקוזז מהתשלום עבור החודש הראשון.

ההמחאות אינן מופקדות למשמרת בבנק, אלא נשמרות בכספת הגן.

¨ החזרת המחאה ע"י הבנק ¨ :
במקרה של החזרת ההמחאה על-ידי הבנק, מסיבה שאינה תלויה בגן הילדים, באחריות ההורים להעביר המחאה אישית חדשה שסכומה
יכלול את עמלת הבנק להחזר ההמחאה.
היה ולא יועבר הסכום כאמור, עד לסוף אותו חודש, תושהה פעילות הילד בגן.

» ביטול רישום לגן הילדים בהחלטת ההורים

בכל מקרה של ביטול רישום בהחלטת ההורים, יש להודיע על כך בכתב.

ביטול רישום שלא במועד ופיצוי על 'הפסד מקום':
הפסד מקום גורם לנזק כלכלי לגן וזאת מכיוון שרישום ילדים מתבצע בעיקר בחודשים ינואר עד סוף מאי. על כן לפנים משורת הדין ועד לסוף חודש מאי, ניתן להודיע על ביטול הרישום ולקבל החזר מלא של כל ההמחאות.
במקרה של הודעה על ביטול הרישום לאחר חודש מאי, יהוו דמי ההרשמה ששולמו מראש ע"י ההורים דמי פיצוי על 'הפסד מקום', אולם יובהר, כי במידה והגן יצליח להכניס ילד אחר עד לתחילת שנה"ל יוחזר סכום דמי ההרשמה להורים.

» ביטול רישום הילד ע"י גן הילדים

גן הילדים יהא רשאי לבטל את רישום הילד בהודעה בכתב להורי הילד; עד חודש אפריל (כולל) ללא פיצוי ולאחריו יפצה גן הילדים את ההורים בשיעור של 75% מהתשלום החודשי לגן- (סך של __________).

» הפסקת פעילות ילד בגן בהחלטת ההורים

במקרה שההורים מחליטים על הפסקת פעילות הילד בגן ילדים, במהלך שנה"ל, יש להודיע על-כך לגן הילדים כ-30 ימים לפני הוצאת הילד.

לא יינתן החזר כספי על חודש הודעת הביטול. שאר ההמחאות מהחודש הבא ועד לסוף השנה, יוחזרו להורים.

האמור לעיל אינו חל במקרה שבו הוחלפה הגננת או שהילד סובל ממצוקה נפשית או מחבלות פיזיות אשר נגרמו בעת שהותו בגן. בשלושת מצבים אלה בלבד ההורים רשאים ההורים להוציא את הילד מגן הילדים לאלתר ללא מתן הודעה מוקדמת.

» הפסקת פעילות ילד בגן ע"י גן הילדים

גן הילדים ייתן הודעה של חודש מראש במידה וירצה להפסיק את ההתקשרות.

» שונות

כמות הילדים המקסימאלית בכיתות הגן תהיה כדלקמן:

א. בכיתת התינוקייה: עד ______ ילדים כולל.

ב. בכיתת הפעוטים: עד ______ ילדים כולל.

ג. בכיתת הבוגרים: עד _____ ילדים כולל.

גן הילדים מתחייב שלא לעבור את המכסה המצוינת לעיל.

Ì חתימת אחד ההורים ומנהל/ת/י הגן על הסכם זה, מהווה ראיה להסכמה לאמור בו ולקבלת תנאיו.

הצדדים יפעלו לקיום קשר תמידי תוך דאגה לחינוכו, בריאותו ורווחתו של הילד וכלל ילדי הגן.

הסכם זה מבטל כל הסכם/זיכרון דברים/סיכומים בע"פ שנערכו בין הצדדים. זכויות וחובות הצדדים יהיו לפי הסכם זה בלבד.

ולראיה באנו על החתום, היום, ____ לחודש _________ לשנת __________שם מנהל/ת הגן חתימה

חתימת ההורים:

________________________ _______________________

הורה 1 הורה 2


[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

You may also like

Leave a Comment