Home תרבות ופנאיאקטואליה גידול בבקשות מעסיקים לפיטורי נשים בהריון/טיפולי פוריות

גידול בבקשות מעסיקים לפיטורי נשים בהריון/טיפולי פוריות

by אמא


גידול של  36% בבקשות מעסיקים להיתרי פיטורים/שינוי בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת בהריון/טיפולי פוריות בשנת  2009

יפה סולימני מנהלת מינהל ההסדרה והאכיפה :"מניתוח כמות  הבקשות והסיבות לבקשה ניתן לראות שהמשבר הכלכלי נתן אותותיו בקרב אוכלוסיית נשים בהריון/טיפולי פוריות"

ירידה של 36% בבקשות של משרד החינוך. חיה חוגי הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת: "לאור פעילות האגף מול משרד החינוך חלה ירידה גדולה בבקשות לפיטורי נשים בהריון מטעם המשרד, שהוא אחד המעסיקים, אם לא הגדול שבהם, של עובדות במשק:

בשנת 2009 התקבלו באגף ההסדרה במשרד התמ"ת  1566 בקשות מעסיקים להיתרי פיטורים/שינוי בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת בהריון/טיפולי פוריות לעומת 1155 בקשות  בשנת 2008 – גידול של  36% .

יפה סולימני מנהלת מינהל ההסדרה והאכיפה מציינת כי "מניתוח כמות  הבקשות והסיבות לבקשה ניתן לראות שהמשבר הכלכלי נתן אותותיו בקרב אוכלוסיית נשים בהריון/טיפולי פוריות, גידול של 36%  לעומת 2008 וגידול בבקשות על רקע המצב הכלכלי "

בשנת 2009 הוגשו 1855 בקשות (הכוללות 289 בקשות של משרד החינוך), לעומת 1610 בקשות בשנת 2008 (הכוללות 455 בקשות של משרד החינוך).

נתונים אלה מראים מגמת עליה של 36% בבקשות המעסיקים משנה לשנה. לעומת ירידה של 36% בבקשות של משרד החינוך.


בשנת 2009 טופלו על ידי אגף ההסדרה במינהל  1974 בקשות (כולל משרד החינוך), חלקן הוגשו בסוף שנת 2008,

מניתוח נתוני המעסיקים (ללא משרד החינוך) , בשנת 2009 טופלו 1696 בקשות, מתוכן 1307 לפיטורים (77%) ו-389 לשינוי בתנאי ההעסקה (23%) .

הבקשות לפיטורין שטופלו: ל-600 בקשות ניתן היתר לפיטורין (מתוכן 334 על רקע משבר כלכלי ), ל-425 בקשות ניתן סירוב ולגבי 282 בקשות לא הייתה תחולה לחוק או שהמעסיק משך את הבקשה.

הבקשות לשינוי בתנאי ההעסקה: ל-306 בקשות ניתן היתר (מתוכן 302 על רקע כלכלי) , ל-17 בקשות ניתן סירוב ולגבי 66 בקשות לא הייתה תחולה לחוק או שהמעסיק משך את הבקשה.

יצויין כי שנת 2009 התאפיינה בגידול בבקשות  כתוצאה מהמצב הכלכלי.

בשנה זו ניתנו 306 היתרים לשינוי בתנאי ההעסקה לעומת 24 בקשות שהוגשו בשנה קודמת. הגידול בביקוש לסעיף זה נבע בעיקרו משינוי בתנאי ההעסקה של כל  או רוב עובדי המעסיק כתוצאה מהמצב הכלכלי. בקשות אלו נבדקות אחת לאחת ע"י האגף ובמקרים בהם העובדת שוהה בשליש האחרון להיריון, ניתן ההיתר לאחר תום חופשת הלידה וככל שהשינוי הגורף עדיין תקף, וזאת על מנת לשמור על זכויות העובדת העומדות לה בגין הלידה.

חיה חוגי הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת מציינת, כי לאור פעילות האגף מול משרד החינוך חלה ירידה גדולה בבקשות לפיטורי נשים בהריון מטעם אותו משרד, שהוא אחד המעסיקים, אם לא הגדול שבהם, של עובדות במשק.


חשוב להדגיש כי ההיתרים הניתנים למשרד החינוך הם לפיטורי  מורות/גננות בהריון המועסקות במהלך השנים הראשונות, ככל עובדי הוראה, בחוזה לתקופה קצובה. יצויין כי ההיתרים הניתנים למשרד החינוך הינם היתרים מותנים, כאשר ישנה התחייבות של משרד החינוך למצוא שיבוץ לעובדות אלו עד לפתיחת שנת הלימודים , תוך מתן עדיפות למורה בהריון על פני עובד/עובדת  הוראה אחר בעלי אותו וותק ואותם כישורים.

מבדיקה מול משרד החינוך נמצא כי למעלה מ-50% מעובדות ההוראה לגביהן ניתן ההיתר המותנה, שובצו בחזרה בתחילת שנת הלימודים.

עוד מוסיפה חיה חוגי כי  בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה שהתקיים  לאחרונה  הודיענו שהאגף פועל לקיצור זמן הטיפול בבקשות למשך זמן של כחודש בממוצע לבקשה. כמו כן בקרוב יפורסם נוהל הגשת בקשה שגובש לאחר פרסום טיוטא והתקבלו תגובות של הארגונים כולל ארגוני עובדים ומעסיקים.


You may also like

Leave a Comment