Home פעילויות גולשים ומתנות תקנון פעילות 2bmommy בפייסבוק – פעילות עוגיות milka

תקנון פעילות 2bmommy בפייסבוק – פעילות עוגיות milka

by אמא

תקנון פעילויות 2bmommy בפייסבוק

על מנת להשתתף בפעילות יש לאשר תקנון זה.

בכדי להשתתף, יש להכנס לאפליקציה של התחרות בקישור, לעשות LIKE לעמוד, ולהרשם להגרלה של חבילות עוגיות בשלב א' ולאחר מכן להגרלה של מגוון פרסים  לפי הפרטים המופיעים בעמוד הפעילות

1.  הפעילות פתוחה להשתתפות לחברים של 2bmommy   בפייסבוק, להל"ן  2bmommy .
2.  התנאים להשתתפות בפעילות יצוינו באופן מדויק בסטטוס של התחרות או בעמוד הפייסבוק שיקבע. כולל מועד התחלה, מועד סיום, הקריטריונים לזכייה וכדומה.
3.  ההשתתפות בפעילות הנה בכפוף להסכמה לתנאים שלה ולתקנון. שיפורסם בצמוד לפעילות ובאחריותם הבלעדית של המשתתפים בה.
4.  ההשתתפות הנה על דעת המשתתפים בה ו-2bmommy לא יישאו באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
5.  ההשתתפות מותרת לגילאי 18 ומעלה לבעלי פרופיל פייסבוק חוקי ע"פ תקנות פייסבוק ושניתנים לזיהוי באמצעות תעודת זהות.
6.  ההשתתפות אסורה לבעלי זהות בדויה או כפולה.
7.  אין להשתתף יותר מפעם אחת. השתתפות כפולה או מרובה תגרום לפסילת הזכאות לפרס.
8.  הנהלת העמוד רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את הפעילות במידה והתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום לב, ולשיקול דעתה הבלעדי, וכן לבצע שינויים בתקנון.
9.  הנהלת העמוד רשאית ע"פ שיקול דעתה, לפסול או לבחור משתתף/ת ללא החובה למתן הסברים.
10. הפרסים/מתנות שיוקצו לפעילות יפורטו בסטטוס המתאים ויועברו לזוכים תוך זמן סביר תוך הצגת תעודת זהות. אין החברה אחראית על מסירת פרטים לא מדויקים. או אי דרישה של הפרס/מתנה. הפרס יסופק לזוכה במסירה אישית באמצעות דואר רשום.
11. החברה רשאית במידה ולא תהיה דרישה לפרס/מתנה עד שבועיים מיום הכרזת הזוכה, להעבירה לזוכה אחר ע"פ שיקול דעתה או להעמידו כפרס פעם נוספת בפעילות אחרת.
12. לאחר הכרזת הזכייה ו/או מסירת הפרס אין לחברה או מי מטעמה כל מחוייבות או אחריות בגין הפעילות עצמה וכי אין למשתתף/זוכה כל אפשרות לבוא בתביעה או טענה כנגד החברה.
13. הפעילות הנה באחריות מפעילי הדף בלבד, ואין לפייסבוק או מי מטעמה כל נגיעה או קשר לדף, או לפעילות המדוברת.
14. השתתפות בפעילות הנה הסכמה מפורשת לתנאים שלה, וכי משלוח של חומר הנושא זכויות יוצרים הנו באחריות השולח/ת בלבד. ברור כי התכנים/התמונות הנן מקוריים של השולח והנו בעל זכויות היוצרים עליהם, ו/או נושא באחריות למקרה של הפרה של זכויות אלו.
15. אין להשמיץ או לפגוע בדרך כל שהיא במשתתפי התחרות. פעילות מעין זו תגרום לעצירת/הפסקת התחרות או השעייה של הגורם הפוגע ומניעת הפרס ממנו, ללא החובה למתן הסבר.
16. ההשתתפות הנה אישית למשתמש, אין להשתתף בזהות שונה או בדויה.
17.  יש לשלוח/להעלות פריט בודד לפעילות. העלאה או משלוח של יותר מפריט אחד, עשויה ליצור מצב בו המערכת תמחק או תפסול ע"פ שיקול דעתה פריטים עודפים.
18.  התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.
19. הפעילות תחל ביום ב', ה-24.12.12 ותמשך עד ליום ב' , ה-7.1.13.
20. הכרזה על הזוכים תתבצע עד לתאריך ה-15.1.13
21. למען הסר ספק, אתר 2BMOMMY מתחייב שלא למסור את פרטי המשתתפים לאף גורם מסחרי!
למידע או שאלות נוספות   [email protected]

You may also like

Leave a Comment